Spis treści

Moje najnowsze galerie

HG Krsna Ksetra Prabhu w Pradze
< Kurs Troska o wielbicieli
08.11.2009 08:53 Wiek: 9 yrs
Autor: MjNd

Drabina yogi

Na początku mojego eseju chciałbym zdefiniować słowo yoga. Jest to istotne do prowadzenia dalszych rozważań na temat drabiny yogi. Słowo yoga pochodzi od sanskryckiego korzenia yuj co oznacza ?połączyć?, ?zaprząść? czy też ?zjednoczyć?.


Także tłumaczenie słowa yoga zawiera w sobie słowa ?połączenie?, ?zjednoczenie?, ?unifikację? i ?znaczenie?. Poza Indiami często błędnie słowo yoga utożsamia się wyłącznie z ćwiczeniami gimnastycznymi czy różnymi postawami (asanami), które w rzeczywistości są trzecim stadium ośmiostopniowej ścieżki astanga[1] yogi.

Śrila Prabhupada definiuje słowo yoga jako proces połączenia atmy (duszy) z Najwyższym[2]. Innymi słowy jest to ścieżka samorealizacji. W Bhagavad-gicie możemy znaleźć różne rodzaje yogi, które możemy podzielić na cztery grupy: karma-yoga, jnana-yoga, astanga-yoga i bhakti-yoga. Tworzą one kolejne szczeble na drabinie zwanej ?drabiną yogi?, gdzie karma-yoga jest najniższym a bhakti-yoga najwyższym szczeblem drabiny wiodącej do Absolutu.

Osób zajmujących się wyłącznie pracą dla rezultatu nie możemy zaliczyć do yoginów[3].  Na pierwszym szczeblu naszej drabiny znajdują się karma-yogini[4]. Stopniowy postęp od etapu karma-kanda[5] do karma-yogi Bhagavad-gita opisuje w trzecim rozdziale w wersetach od 10 do 16.

Literatura Ved jest bardzo obszerna. Przeważająca jej część to karma-kanda. W ten sposób w  doskonałych pismach, jakimi są Vedy, każdy może znaleźć coś na swoim poziomie. Jednocześnie podążanie wytycznymi tej literatury stopniowo wznosi praktykanta wyżej na drabinie yogi.

Osoba podążająca ścieżką karma-kanda chce cieszyć się owocami przeprowadzanych ofiar czy to tu na Ziemi czy też po śmierci na wyższych systemach planetarnych. Poprzez kontakt z braminami przeprowadzającymi ofiary zdobywa wiedzę i wiarę w wyższe autorytety. Karma-kandi[6] staje się karma-yoginem kiedy to celem jego działania staje się Transcendencja. Karma-yogę można podzielić na sakama-karma-yogę czyli ofiarowanie części owoców działania Transcendencji i niskam-karma-yogę czyli wyzbycie się materialnych pragnień cieszenia się rezultatami działania.

Proces karma-yogi jest opisany w rozdziale trzecim i piątym Bhagavad-gity. Ten proces podsumowuje werset BG 3.19.

Należy zatem pełnić swój obowiązek bez przywiązywania się do owoców swojej pracy, gdyż przez pracę wolną od przywiązania osiąga się Najwyższego.

W wersecie tym dwa razy powtarza się słowo asaktah (bez przywiązania) i karma (praca, działanie) co podkreśla wagę pracy wolnej od przywiązania.

Kolejnym szczeblem na drabinie yogi jest jnana-yoga. Praktykant tej ścieżki przynajmniej teoretycznie wie, że nie jest tym ciałem. Angażuje się w studiowanie Ved (szczególnie Upaniszadów), żyje w celibacie i oddaje się pokutom i wyrzeczeniom. Osoba osiągająca doskonałość w jnana-yodze doświadcza brahmana (wszechprzenikający aspekt Najwyższego) i po śmierci może się wtopić w światłość brahmana. Wersety BG 2.11-30 opisują wstępnie jnana-yogę. Temat ten jest bardziej rozwinięty w ostatnich sześciu rozdziałach Bhagavad-gity.

Bardziej zaawansowanym procesem od powyższego jest astanga-yoga (nazywana również dhyana[7]-yogą). Składa się nań osiem stopni wtajemniczenia: yama i niyama (zakazy i nakazy), asana (różne ćwiczenia fizyczne[8] mające na celu kontrolę umysłu), pranayama (ćwiczenia oddechowe), pratyahara (wycofanie zmysłów od przedmiotów zmysłów), dharana wstępna medytacja), dhyana (medytacja o Paramatmie) i samadhi (osiągnięcie doskonałości procesu). Dhyana-yogin, który osiągnął perfekcję może udać się na dowolną planetę w tym świecie czy też świecie duchowym. Osoby takie doświadczają Paramatmę (aspekt Boga przebywający w każdym sercu żywej istoty). Bhagavad-gita opisuje kolejne stadia tego procesu w szóstym rozdziale.

Ale ostatni werset tego rozdziału mówi, że najbardziej doskonałym yoginem jest ten kto zawsze medytuje o Krysznie w transcendentalnej służbie miłości. I ten stan jest kulminacją drabiny yogi i jest nazywany bhakti[9]-yogą. Wielbiciel Kryszny kiedy osiągnie doskonałość procesu doświadcza osobową formę Boga, a po śmierci udaje się na planetę Goloka Vrindavana. Kryszna mówi więcej na temat bhakti-yogi w sześciu środkowych rozdziałach Bhagavad-gity. 

Bhakti-yoga zawiera najistotniejsze elementy różnorodnych praktyk yogi. ?Działanie bez przywiązania do efektów? z karma-yogi, ?kultywacja wiedzy i wyrzeczenie? z jnana-yogi i ?medytację? z astanga-yogi.

Tutaj może pojawić się pytanie: Po co Kryszna przedstawia różne systemy yogi skoro bhakti-yoga jest najwyższą i najbardziej praktyczną ścieżką dla obecnego wieku? Odpowiedzią jest, że Kryszna w ten sposób podsumowuje całą literaturę ved jako stopniowy proces poznania Prawdy Absolutnej. Jednocześnie omawiając inne ścieżki udowadnia On wyższość bhakti-yogi nad innymi procesami.   [1] Asta znaczy osiem, anga - część

 

[2] BG 6.3 znaczenie

 

[3] Osób praktykujących ścieżkę samorealizacji

 

[4] Osoba podążajaca instrukcjami karma-yogi znajdujących się w Vedach. Tutaj należy nadmienić, że Śrila Prabhupada najczęściej używa terminu karma-yoga zamiennie z terminem bhakti-yoga. Ten fakt może być przyczyną wielu nieporozumień dla początkującego czytelnika. Srila Prabhupada koncentruje się w swoich komentarzach na ostatnim szczeblu drabiny yogi czyli bhakti-yodze a frazę karma-yoga tłumaczy jako działanie w świadomości Kryszny (patrz tytuł piątego rozdziału Bhagavad-gity).

Różni acaryowie w różny sposób podchodzą do tego terminu. Srila Visvanatha Cakravati Thakura odróżnia bhakti-yogę od karma-yogi i w bardzo techniczny sposób objaśnia subtelne różnice. Natomiast Srila Baladeva Vidyabhusana dla odmiany stawia karma-yogę i bhakti yogę na tym samym poziomie, ponieważ karma-yoga ostatecznie wiedzie do bhakti-yogi.

Tutaj w moich rozważaniach termin karma-yoga należy rozumieć jako działanie dla owoców i następnie ofiarowanie ich Transcendencji.

 

[5] Działanie dla osiągnięcia jakiegoś materialnego celu ale zgodne z pismami. Jest to wstępny etap do karma-yogi.

 

[6] Osoba podążająca instrukcjami karma-kanda znajdujących się w Vedach

 

[7] dhyana - medytacja

 

[8] pozycje yogiczne

 

[9] miłość i oddanie dla Najwyższego Pana

 


2005 © Copyright by Kurukszetra.net • Projekt i wdrożenie: Kavi • Redaguje: Zespół